جای زن در شهر است.

چند روایت از کنشگری برای تحقق ایده‌ی شهر فمینیستی شهرها محل اصلی کنش‌ورزی برای اکثر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در دو قرن اخیر بوده‌اند. بی‌راه نیست که بگوییم در میان این جنبش‌ها،

+ ادامه ی ماجرا