دیدنی و گشتنی

باستان شناسی و کودکان

در مدرسه بین‌ المللی نیکو دور هم جمع می‌شید، روی دیوار غار به سبک انسانهای پیش از تاریخ نقاشی می‌کشید و با سفال‌گری به سبک انسانهای قدیم آشنا می‌شید.

توسط مهرآذین بشیری راد