آشپزی و خوراکی

یک روز در قهوه خونه حاج تقی

املت قهوه‌خونه ای، کار توی قهوه خونه و سرو برای مشتری، نحوه گرفتن چند استکان چای با یک دست و دیدن نحوه بار گذاشتن دیزی از کارهاییه که تجربه می کنید.

توسط قهوه‌خونه حاج تقی اسماعیل‌پور (رمضون یخی)