هنری و فرهنگی

آشنایی با دنیای خواب

قرار نیست تو این تجربه به دنبال تعبیرهای ابن سیرین باشیم بلکه قراره با تفسیر خواب‌ها مون تاثیر اتفاقات روزمره زندگی رو در اون‌ ها ببینیم.

توسط علیرضا زحمتکش