هنری و فرهنگی

درست کردن گل سینه با سنگ و منجوق

از کنار هم دوختن سنگها و منجوق های رنگی، گل سینه خودتون رو درست می کنید که می تونه بیانگر شخصیت و افکارتون باشه.

توسط گندم بافت