گفتگوهای آنلاین

Debate

کلاس بحث ازاد انگلیسی هدفمند.یه فرصتِ انگلیسی صحبت کردن برای قانع کردن یا شایدم قانع شدن!

توسط حسین ناصری