آموزش‌های آنلاین

آشنایی با بازی جدی

میخوایم یک مقدار در مورد شناخت مغز، بازی های جدی، نحوه دسترسی و ساخت این دست بازی ها با هم به گفتگو بنشینیم.

توسط حامد علی یاری