تجربه آنلاین

مهارت مدیریت استرس

مهارت یعنی آنچه که قابل یادگیری است و مدیریت یعنی پذیرش طبیعی بودن آن هیجان و با کنترل فرق داره. در این تجربه با هم از هیجان اضطراب حرف می زنیم.

توسط مریم مهری نمین