ورزشی و سرگرمی

تای چی چوان، هنر آرامش در پارک

تو این تجربه حرکات ساده و کاربردی تایچی رو انجام می دید و تجربه ای تازه از تنفس و هماهنگی ذهن رو خواهید داشت.

توسط شهرام عدالت